1. Λάλας, Θανάσης. Με τους μαθητές του Ροντήρη για τον Ροντήρη Διαθέσιμη έκδοση: Με τους μαθητές του Ροντήρη για τον Ροντήρη - Αθήνα: Καστανιώτης, 2001.