1. Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. «Societe des Nations. Comite Financier. Sommaire de la Documentation rassemblee par le Secretariat sur la situation financiere de la Grece, Geneve»