Με τους μαθητές του Ροντήρη για τον Ροντήρη - Αθήνα: Καστανιώτης, 2001.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Λάλας, Θανάσης
    1. Αθήνα
    1. Καστανιώτης
  3. 2001