Επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης

 1. Οργανισμός
 2. 1745
 3. 1882
 4. Κοζάνη
 5. Σέρβια - Κοζάνη
 6. Επισκοπές Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας
  1. Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης
  1. Βενιαμίν Καρίπογλου, Επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης (1781-1851)
  1. Με έ­δρα την Κο­ζά­νη λει­τουρ­γεί η Ε­πι­σκο­πή υ­πό τον τί­τλο Σερ­βί­ων και Κο­ζά­νης α­πό το 1745 ως το 1882. 

   Από την Wikipedia
 7. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης -- Πιστώσεις και δαπάνες
  2. Επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης -- Έγγραφα και αλληλογραφία