Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. «Societe des Nations. Comite Financier. Sommaire de la Documentation rassemblee par le Secretariat sur la situation financiere de la Grece, Geneve»

  1. Έργο
    1. Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή.
  2. 06 Ιουνίου 1927
  3. Ελληνική
  4. Εμπιστευτικό υπόμνημα που παρουσιάζει υλικό που συγκεντρώθηκε και αφορά στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδος και συγκεκριμένα το χρυσό, το δημόσιο χρέος, τις συντάξεις, τους πρόσφυγες κ. ά.
  5. Original: AltSol Company - Rules: RDA